home  -  tijd in BEeld  -  bibliografie  -  werken  -  feuilleton  -  nieuwsbrief  -  de media  -  zeijlstra  -  zeerust  -  diversen

gepubliceerd op 08/02/1998
laatste wijziging 14/04/2023
reacties en suggesties: e-mail naar simon kuipers  
Terug naar de
vorige pagina

Bibliografie van de Bob Evers-serie

(deze pagina is een bewerking van het artikel "De bibliografie van de Bob Evers-serie 1-32", dat verschenen is in de Bob Evers-Nieuwsbrief 15, januari 2000)

Download het overzicht in zip-formaat (laatste aanvulling op 17 juli 2008) en lees het op je gemak off line in je browser, of ga direct naar het complete overzicht van de HC's.

Een verkort overzicht van alle delen van de serie en van de gehele drukgeschiedenis kun je hier zien. De niet ingevulde jaren tonen de nog ontbrekende uitgaven. Informatie hierover is van harte welkom.

Bij de analyse van de HC's is een aantal bijzondere zaken aangetroffen.Kijk hieronder naar de verantwoording van de bibliografie.

De gegevens van 736 boeken zijn nu beschikbaar 

(met dank aan: 

   Koen Wijnkoop 
   Frank Engelen 
   Edwin Kort 
   André Rouwenhorst 
   Niek Eleveld 
   Gerben en Tineke van Eldik 
   Carlos Niehof 
   Ger Derksen 
   Yovka van Santen 
   Marco Meinders 
   Homme Rijpkema 
   Maarten Kok 
   Olaf van Es 
   Danny Engelman 
   Roger Schenk 
   Djurre Zysling
   Mark Venema
   Bart Gooris
   Gert Huber 
   Freddy Potze
   Wim Drost
   Bas Parson 
   Timo Pot 
   Eric Geevers 
   Anco Senneker 
   Thijs Noorlandt 
   Jack Nowee 
   Evert van der Spek 
   Bert Groothedde 
   Hans Berger 
   Hans Kleppe 
   Wilco Alsemgeest 
   Feike Alewijnse 
   Saskia van den Brink 
   Ed Vernooij 
   Freek Swarts 
   Bram van Ginneken 
   Jacob Groenendijk 
   Kees Buis 
   Jeroen Roos 
   Johan van Ommen 
   Dirk Edel 
   Lex Verhoeven 
   Rob Kooy 
   Adriaan van Lith de Jeude 
   Paul Vinkenoog 
   Ton Kleppe 
   Bert Meppelink 

   voor het beschikbaar stellen van hun gegevens)


Nog niet alle gegevens zijn compleet aanwezig. Als je mee wilt doen met aanvulling van ontbrekende gegevens kan dat natuurlijk. Het is het eenvoudigst om een van de onderstaande templates te downloaden en in een spreadsheet de gegevens in te brengen.

Templates zijn verkrijgbaar in de volgende formaten: Excel 97, Excel 95, Lotus 1-2-3 (wk4), Lotus 1-2-3 (wk3).


Verantwoording van de bibliografie
 
Algemene opmerking In de overzichten is een daarin opgenomen gegeven op een aantal plaatsen voorzien van een asterisk (*). Dit teken wordt gebruikt om aan te geven dat het betreffende gegeven niet als zodanig in het boek is aangetroffen, maar is afgeleid uit andere aanwezige gegevens. In het uitgebreide overzicht, uitgave.zip, is als regel wel te vinden waarom deze aanname is gedaan. Een paar bijzondere situaties zijn onderstaand nader toegelicht

Een overval in de lucht (HC-01) Van de eerste druk zijn 2 versies bekend. Op de hardcover van de eerste versie staat een propellervliegtuig met de neus naar boven, en op die van de tweede een straalvliegtuig met de neus naar beneden.Verder zijn deze uitgaven identiek.

Met de tweede druk is iets merkwaardigs aan de hand. Er bestaan twee versies, die beide gezien het jaartal van het copyright uit 1949 zouden stammen. Dat kan echter niet juist zijn. De eerste druk is uitgegeven eind 1949 en het is niet aannemelijk dat er zo ongeveer gelijktijdig een tweede druk is verschenen. Bovendien worden in de Lijst (dit woord gebruik ik hier en verderop op deze pagina om het "overzicht van reeds verschenen boeken" aan te duiden dat in alle HC uitgaven op pagina 4 naast de eerste tekstpagina is vermeld), in die Lijst dus van versie 1, worden drie andere boeken vermeld die alle eerst in 1950 zijn uitgegeven (+ 2 boeken die "in 1951 zullen verschijnen"). In de Lijst van versie 2 worden zelfs zes andere boeken vermeld, waarvan de laatste 2 uit 1951 dateren.
Dit dateert versie 1 op 1950, en versie 2 op 1951. Twee versies van de tweede druk? Dat is schijn, want er is geen enkel exemplaar bekend van een derde druk. Bijgevolg heb ik besloten versie 1 te beschouwen als de echte tweede druk, en versie 2 als een derde druk.


De jacht op het koperen kanon (HC-02) Van de derde druk zijn twee versies bekend, een uit 1951 (# Lijst = 6) en een uit 1953 (# Lijst = 11). Verder bestaat er een vierde druk uit 1954 (# Lijst = 13), en is geen enkel exemplaar bekend van de vijfde druk.

Ik beschouw de derde druk (1951) als de derde druk, de derde druk (1953) als de vierde druk en de vierde druk (1954) als de vijfde druk. Dit klopt ook uitstekend met de in de diverse Lijsten vermelde aantallen en drukken.


Sensatie op een Engelse vrachtboot (HC-03) Met de zes drukken van dit boek is voor de afwisseling eens niets bijzonders aan de hand.

Avonturen in de Stille Zuidzee (HC-04) Van de vijfde druk bestaan twee versies, beide uit 1954. In de Lijst treden verschillen op; versie 1 telt 16 boeken en versie 2 zelfs 21. Voorts bestaat er geen zesde druk.

Het ligt ook hier voor de hand versie 1 als de echte vijfde druk te beschouwen, en versie 2 als de zesde druk. Het vermelde jaartal in versie 2 kan niet correct zijn; immers, deel 21 (Pyjama-rel in Panama) is pas in 1956 verschenen.

Er zijn gegronde redenen aan te nemen dat deze uitgave (versie 2) in een bijzondere categorie valt, die verderop uitgebreider zal worden besproken. Versie 2 beschouw ik als een zesde druk uit 1957.


Drie jongens op een onbewoond eiland (HC-05) Ook bij de zes drukken van dit boek is alles normaal.

De strijd om het goudschip (HC-06) Wellicht het meest verwarrende boek van de eerste zes met betrekking tot de verschillende drukken. Eerst maar even de uitkomst van de inventarisatie, maar nog zonder mijn conclusies:

* eerste druk (1951, # Lijst = 6)
* tweede druk (1955, # Lijst=19)
* derde druk (1952, # Lijst=7)
* derde druk (1953, # Lijst=11)
* vierde druk (1954, # Lijst=14)
* vijfde druk : geen opgave bekend
* zesde druk (1961, # Lijst=30)

Hier is er dus werkelijk een zooitje van gemaakt. Bovendien is de tweede druk uit 1955 als enige van de eerste vijf uitgegeven bij Stenvert/Apeldoorn, en alle andere drukken (behalve 6 dus) bij Stenvert/Meppel.

Er is slechts één conclusie mogelijk. De derde druk uit 1952 is eigenlijk de tweede, en de tweede druk uit 1955 is de vijfde. Voor de laatste conclusie pleit ook nog dat op diverse stofomslagen behorende bij de tweede druk (1955) op de binnenflap "vijfde druk" is vermeld. De derde (1953) en de vierde (1954) druk houden gewoon hun eigen plaats.
 


copyright 1954 Onder deze verzamelnaam vat ik een aantal uitgaven samen die als kenmerk heben dat ze alle 1954 als jaar van copyright dragen. Dat kan best correct zijn (het copyright kan heel goed zijn gevestigd ver voordat het betrokken boek uitkwam) maar het is wel merkwaardig dat dit in geen der andere uitgaven zo opvallend voorkomt. Als regel wordt het jaar van copyright bij iedere nieuwe druk aangepast. Bovendien hebben de uitgaven in deze groep een gemeenschappelijk kenmerk, namelijk dat ze zijn uitgegeven bij Stenvert/Apeldoorn, terwijl er een aantal uitgaven bekend is uit 1955 waarin als plaats van uitgave nog Meppel of Meppel/Apeldoorn vermeld staat.

Een ander bijzonder kenmerk is het aantal in de Lijst. Dit aantal duidt er op dat het betrokken boek niet in 1954, maar veel later is verschenen. Ik heb gekozen voor 1957 om een aantal redenen. In de eerste plaats zijn er geen andere uitgaven uit 1957 bekend (1958 en later is uitgegeven bij De Eekhoorn/Apeldoorn); in de tweede plaats klopt 1957 heel wel met de in de boeken van deze groep vermelde "reeds verschenen drukken". 

Het gaat in deze groep om de volgende uitgaven:

* Avonturen in de Stille Zuidzee (zesde druk, # Lijst=21)
* Kabaal om een varkensleren koffer (derde druk, # Lijst=21)
* Pyjama-rel in Panama (tweede druk, # Lijst=21)
* Vreemd gespuis in een warenhuis (eerste druk, # Lijst=21)
* Wilde sport om een nummerbord (eerste druk, # Lijst=23)

Al deze uitgaven worden derhalve geacht in 1957 te hebben plaatsgevonden.
 


Cnall-effecten in Casablanca (HC-32) Van dit boek is geen eerste druk bekend.

HC's en pockets Het is welbekend dat de HC's zijn uitgegeven van 1949 tot en met 1963. Vanaf 1965 is de serie heruitgegeven in een pocketuitvoering. De druknummers van de pockets sluiten aan bij die van de HC's, met twee uitzonderingen.

Bij de eerste pocketdruk van de delen 9 (Een dollarjacht in een D-trein) en 30 (Heibel in Honoloeloe) is kennelijk een vergissing begaan. Van beide delen is het laatste druknummer van de HC gelijk aan het eerste druknummer van de pocket (respectievelijk de vijfde en de tweede druk). Feitelijk hadden alle pocketdrukken van deze twee delen in mijn ZIP-overzicht hernummerd kunnen worden, maar de voorkeur is eraan gegeven de aandacht hierop te vestigen door een vermelding van de betrokken druknummers in een opvallende rode kleur.

Ook bij de uitgave in het fonds van De Eekhoorn van de delen 34 (Bob Evers belegert Fort B) en 35 (Arie Roos als ruilmatroos) is geen rekening gehouden met eerdere drukken. De verklaring hiervan is naar alle waarschijnlijkheid dat De Eekhoorn geen aandacht heeft willen geven aan de eerder bij Van Holkema & Warendorf uitgekomen boeken, die ook wel als "grijze uitgaven" worden betiteld.

In de derde druk van deel 51 (Clandestiene streken op en cruiseschip) staat 2013 vermeld. Gezien een door Peter de Zwaan handgeschreven en gedateerde opdracht in een exemplaar van deze druk moet dit 2016 zijn.

Zie ook Bert Zeijlstra en de Bob Evers serie voor een analyse van de door Bert Zeijlstra ge´llustreerde pockets.